Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Visa/ändra/ta bort roller

Roller och bolag (juridiska enheter)

Roller hanteras per installation (Kund) och är inte baserat på juridisk enhet (bolag), dvs. alla användare inom en koncern administreras i detta fönster – oavsett vilket bolag inom koncernen de tillhör. Som administratör behöver man alltså inte välja bolag för att administrera roller. Däremot ska skapade roller kopplas till de juridiska enheter som de har behörighet till, och rollens egenskaper anges i detalj per bolag.
Syftet med roller är att använda dessa för att tilldela användarna egenskaper och behörigheter, istället för att sätta behörigheterna direkt på användaren. Härigenom underlättas administrationen vid personalförändringar, då det endast är innehavaren av en roll som behöver bytas istället för att på nytt administrera samtliga egenskaper på en efterträdare.

Visa roller

Direkt i fönstret Roller listas alla roller i installationen. För att visa roller måste först väljas vilken kategori roller som ska visas, dels baserat på bolag

  • Alla bolag
  • Valt bolag

Därutöver kan listan filtreras genom följande alternativ

  • Personliga roller
  • Allmänna roller
  • Alla roller

Rollerna som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.

Personliga roller/Allmänna roller

Till alla användare som läggs till i systemet skapas en personlig roll. Detta för att möjliggöra tilldelning av användaregenskaper direkt på användaren.
Dock är detta inte att rekommendera, alla egenskaper som en användare behöver ska i möjligaste mån tilldelas via en allmän roll, så att det på ett enkelt sätt går att administrera om systemet vid personalförändringar.
(Användandet av personliga roller styrs genom parametern UsePersonalRoles under huvudmenyn Systemkonfiguration underalternativet Systeminställningar )

Söka roll

Vid stora mängder roller kan det vara lämpligt att göra en sökning på roll istället för att lista alla enligt ovan.
Sökning av roller kan göras via:

  • Rollnamn
  • Rollbeskrivning

Vid sökning kan s.k. wildcards användas för att söka på alla roller vars namn börjar på en eller flera bokstäver. Som tecken för wildcard kan * eller % anges.

Ändra befintlig roll

Öppna formuläret för att redigera en befintlig roll genom att klicka på rollen i listan på huvudformuläret för rolladministration. Samma formulär visas som vid upplägg av ny roll, med alla uppgifterna för aktuell roll ifyllda.
Lägg till eller ändra önskade uppgifter på rollen eller en av rollens juridiska enheter och spara uppgifterna med Spara–knappen.

Ta bort en befintlig roll

Ta bort en roll genom att öppna den från rollistan i grundformuläret Roller.
Välj därefter Ta bort–knappen. Bekräfta att rollen ska tas bort med OK. Rollen tas då bort från systemet.

Skapa ny roll

Läs mer om detta i artikeln Skapa ny roll.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.